เรื่องด่วนที่สุด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 พาณิชย์อนุญาตให้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งควรด่วนเมื่อมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทน (ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์) อนุญาตให้ บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด นำเข้าข้าวสาลีจำนวน 710.62 ตัน จากเป้าหมายการนำเข้าที่กำหนดไว้ที่ 1.2 ล้านตัน ซึ่งหลังจากนี้คงมีหลายบริษัททยอยขออนุญาตนำเข้าเพิ่มเติมโดยต้องไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม