นโยบายรัฐ: ตัวชี้วัดความอยู่รอดของอุตสาหกรรมหมูไทย

เรื่องโดย ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องโดย ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นมา ราคาขายหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง หากแต่ต้นทุนการผลิตหมูขุนของไทยยังคงทรงตัวในระดับสูงตั้งแต่ต้นปี มาปรับตัวลดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม (ภาพที่  1)

เรื่องด่วนที่สุด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 พาณิชย์อนุญาตให้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งควรด่วนเมื่อมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทน (ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์) อนุญาตให้ บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด นำเข้าข้าวสาลีจำนวน 710.62 ตัน จากเป้าหมายการนำเข้าที่กำหนดไว้ที่ 1.2 ล้านตัน ซึ่งหลังจากนี้คงมีหลายบริษัททยอยขออนุญาตนำเข้าเพิ่มเติมโดยต้องไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม