แนวทางปรับปรุงกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์โคเนื้อ

เรื่องโดย สุวรรณา สายรวมญาติ และศุภธัช ศรีวิพัฒน์ ในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้งในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ หากแต่การดำเนินตามนโยบายที่ผ่านมาไม่มีความต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับกรอบงบประมาณ ไม่มีความยั่งยืน จึงทำให้การส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพผ่านวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ยังไม่บรรลุเป้าหมายดังที่คาดหวัง มีสาเหตุหลายประการ หนึ่งในนั้นคือ ข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรการกฎหมาย รวมทั้งที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจสหกรณ์โคเนื้อที่ควรได้รับการแก้ไข ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา